MENU

เนื้อเพลง - LYRICS

เนื้อเพลง: Kidung Wahyu Kolosebo - Dhevy Geranium

Rumekso ingsun laku nisto ngoyo woro
kujaga diriku dari berbuat nista mengelantur (sekehendak hati)

Kelawan mekak howo, howo kang dur angkoro


เนื้อเพลง: Kidung Wahyu Kolosebo - Dhevy Geranium - เนื้อเพลง - LYRICS

Rumekso ingsun laku nisto ngoyo woro
kujaga diriku dari berbuat nista mengelantur (sekehendak hati)

Kelawan mekak howo, howo kang dur angkoro
dengan mengendalikan hawa, hawa nafsu yang diliputi angkara murka

Senadyan setan gentayangan, tansah gawe rubeda
walaupun setan gentayangan selalu membuat gangguan

Hinggo pupusing jaman
hingga akhir jaman

Hameteg ingsun nyirep geni wiso murko
sekuat tenaga diriku memadamkan api, bisa (racun), murka

Maper hardening ponco, saben ulesing netro
Mengendalikan Panca Indra, dalam setiap kedipan mata

Linambaran sih kawelasan, ingkang paring kamulyan
dilandasi belas kasih, Sang Pemberi Kemulyaan

Sang Hyang Jati Pengeran
Sang Maha Penguasa Sejati

Jiwanggo kalbu, samudro pepuntoning laku
Bertahta di kalbu, samudera pemandu laku

Tumuju dateng Gusti, Dzat Kang Amurbo Dumadi
menuju Tuhan, Dzat pemelihara mahkluk

Manunggaling kawulo Gusti, krenteg ati bakal dumadi
Ketika diri sudah bersatu Irama dengan Tuhan, Segala kehendak hati akan menjelma menjadi kenyataan.

Mukti ingsun ... tanpo piranti
kejayaanku ...tanpa syarat (alat)

Sumebyar ing sukmo madu sarining perwito
menyebar merata di sukma.. madu sari perwita

Maneko warno prodo, mbangun projo sampurno
beraneka warna prada (prodo: guratan tinta emas pada batik), membangun kesempurnaan diri

Sengkolo tido mukso, kolobendu nyoto sirno
sengkala (kesialan) pasti musnah, malapetaka nyata nyata hilang

Tyasing roso mardiko,……..
timbulah rasa bebas (merdeka)

Mugiyo den sedyo pusoko Kalimosodo
semoga karena ucapan pusaka kalimat syahadat

Yekti dadi mustiko, sajeroning jiwo rogo
benar benar jadi mustika, didalam jiwa raga

Bejo mulyo waskito, digdoyo bowo leksono
keberuntungan, kemulyaan, kewaskitaan, kesaktian serta kewibawaan

Byar manjing sigro-sigro
byar.. terwujud dengan segera.

Ampuh sepuh wutuh, tan keno iso paneluh
ampuh, sepuh, utuh, tidak mempan diteluh (teluh: semacam sihir)

Gagah bungah sumringah, ndadar ing wayah-wayah
gagah riang gembira, merekah di setiap waktu

Satriyo toto sembodo, Wirotomo katon sewu kartiko
satria tata sembada, wiratama kelihatan seribu bintang

Kataman wahyu ……..Kolosebo
Ditimpakan wahyu.... kolosebo (kolo: masa, sebo: menghadap Nya) ..

Memuji ingsun kanthi suwito linuhung
Segoro gando arum, suh rep dupo kumelun
lautan bau harum, seperti asap dupa ber arak

Ginulah niat ingsun, hangidung sabdo kang luhur
Mengolah Hati, Tekad, & Niat, mengkidung kata kata luhur (tinggi)

Titahing Sang Hyang Agung
makhluk Sang Maha Agung

Rembesing tresno, tondho luhing netro roso
Rembesan kasih sayang, tanda air mata rasa

Roso rasaning ati, kadyo tirto kang suci
rasa perasaan hati, ibarat air yang suci
Kawistoro jopo montro, kondang dadi pepadang
diwujutkan japa mantra, diketahui orang jadi penerang

Palilahing Sang Hyang Wenang
Dengan kuasa Sang Maha Kuasa

Nowo dewo jawoto, tali santiko bawono
sembilan wewujutan dewa, tali kekuatan semesta

Prasido sidhikoro, ing sasono asmoroloyo
abadi memuji, di surga

Sri Narendro Kolosebo, winisudo ing gegono
Sang Raja Kolosebo, diwisuda di angkasa

Datan gingsir….sewu warso
Tidak akan lengser (tenggelam) .... seribu tahunKidung Wahyu Kolosebo - Dhevy Geranium - Lirik Lagu


Kami harus berurusan dengan berita buruk
harga diri saya dari melakukan nista delicate (di dalam hati)

Dengan howo howo, howo dur Ho
dengan mengendalikan udara, gairah dari murka

Terlepas dari sikap iblis, selalu buat rubeda
meskipun iblis iblis selalu membuat gangguan

Pupuk Hinggo
sampai akhir zaman

Aku akan menembakkan api yang melelahkan
dengan sekuat tenaga untuk memadamkan api, bisa (meracuni), murka

Pengerasan ringan ponco, setiap netbook
Mengontrol Panca Indra, dalam setiap kedipan mata

Tanah dan sihir, kemuliaan untuk kemuliaan
berdasarkan kasih sayang, Pemberi Kemuliaan

Sang Hyang Jati Pengeran
Tuhan Yang Maha Esa

Hati yang memar, samudra ternoda
Pertahankan hati, lautan adalah panduan

Pergi ke Tuhan, Amurbo Lahir
menuju Tuhan, Pencipta makhluk

Dengan Tuhan semesta alam, roh hati akan hadir
Ketika diri disatukan dengan Irama dengan Tuhan, Semua kehendak akan menjadi kenyataan.

Saya tidak bisa ... tanpa perangkat
kesuksesan saya ... tanpa syarat (alat)

Taburkan di honeycomb dari festoon
Oleskan secara merata di sukma .. sari madu perwita

Maneko warno prodo, bangun projo sampurno
berbagai warna prada (prodo: tinta emas dalam batik), membangun kesempurnaan diri

Sengkolo tido mukso, kolobendu nyoto sirno
Ketidakpuasan (musibah) harus dimusnahkan, bencana yang sebenarnya hilang

Tyasing beraroma, ...... ..
perasaan bebas (kemerdekaan)

Mugiyo den sedyo pusoko Kalimosodo
semoga karena warisan syahadat

Yekti adalah mustiko, dalam semangat kehidupan
benar-benar harus, dalam semangat hidup

Bejo hyo iskito, digdoyo bowo leksono
keberuntungan, keberuntungan, kewaskitaan, kesalehan dan otoritas

Byar sigro-sigro
Byar .. segera terwujud.

Itu penuh dengan seluruh tubuh, dan tidak bisa dihilangkan
kuat, tua, utuh, tidak menyenangkan (seperti: semacam sihir)

Bersukacitalah dengan senang hati, nilai sebentar lagi
ceria, retak setiap saat

Satriyo semboto sembot, Wirotomo muncul seribu katrid
ksatria ksatria, wiratama terlihat seribu bintang

Kataman wahyu ........ Kolosebo
Terkuasai wahyu .... colossus (kolokium: waktu, sebo: menghadap Dia) ..

Pujilah aku dengan sepenuh hati
Segoro gando arum, suh rep dupo kumelun
Lautan harum, seperti asap dupa

Ini niat saya, yang paling kuat
Proses Hati, Perjuangan, & Niat, mengutuk tinggi (tinggi)

Sang Grand Sang berkata
Pencipta Yang Mahakuasa

Bau cinta, tidak ada indra penciuman
Sekresi cinta, air mata rasa

Merasa patah hati, ini adalah hari yang suci
merasa seperti hati, seperti air suci

Ya, itu adalah cahaya, yang dikenal sebagai cahaya
berjudul mantra mantra, orang tahu untuk disinari
Silakan berlangganan Sang Hyang Wenang
Dengan kekuatan Yang Mahakuasa

Nowo dewo jawoto, seorang pengantin pria
sembilan kebenaran ilahi, rangkaian kekuatan universal

Prasido sidhikoro, sasono asmoroloyo
pujian abadi, di surga

Sri Narendro Kolosebo, yang menang dalam konser
Raja Kolosebo, dikerahkan di ruang angkasa

Datan gingsir ... .sewu warso
Itu tidak akan hilang (tenggelam) .... seribu tahunMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.