MENU

Երգերի բառերը

Der Zor - SirushoTradução em Português
Traducción al Español
English and Armenian Version
English Translation
Հայերեն թարգմանությունը
Documentary

Der Zor - Sirusho

Sometimes I think I can hear the crying of the million souls
I hear the heartbeat of the nation lost in deserts of Der Zor
I left my home far away

In a desert far away

Dle Yaman

A girl sings
Յայրս, յայրս կը սորվեցնէր մեզի,
Մայրս, մայրս որ կ՝երգէր ինծի,
Մեծ յայրս, յայրս ըսաւ որ չմոռնամ անցեալս, տունս եւ իմ անունս հայգական

I've walk the silent road of terror, I've seen rivers all of pain
The roads of nowhere was the only path that I was forced to take
I left my home far away
In a desert far away

Dle Yaman

A girl sings
Յայրս, յայրս կը սորվեցնէր մեզի,
Մայրս, մայրս որ կ՝երգէր ինծի,
Մեծ յայրս, յայրս ըսաւ որ չմոռնամ անցեալս, տունս եւ իմ անունս հայգական